خدمات ما گارانتی هم دارد.

در کمترین زمان به راحتی ثبت سفارش کنید.

ثبت سفارش

فهرست خدمات

 • بازدید و مشاوره

  ۰۰۱
 • اضافه کردن سوئیچ

  ۰۰۲
 • اضافه کردن پچ پنل

  ۰۰۳
 • اضافه کردن نود جدید

  ۰۰۴
 • کابل کشی برای نود جدید

  ۰۰۵
 • ارتقاء یا اضافه کردن سرور

  ۰۰۶
 • سایر موارد

  ۰۰۷
هزینه های نهایی بعد از حضور متخصصین مشخص می شود.