خدمات ما گارانتی هم دارد.

در کمترین زمان به راحتی ثبت سفارش کنید.

ثبت سفارش

فهرست خدمات

 • قطع شدن شبکه داخلی

  ۰۰۰
 • عدم اتصال به سوئیچ

  ۰۰۰
 • قطع شدن شبکه اینترنت

  ۰۰۰
 • عدم اتصال به سرور

  ۰۰۰
 • عدم کارآیی صحیح سرور

  ۰۰۰
 • ریست شدن سوئیچ Manage

  ۰۰۰
 • سایر موارد

  ۰۰۰
هزینه های نهایی بعد از حضور متخصصین مشخص می شود.