خدمات ما گارانتی هم دارد.

در کمترین زمان به راحتی ثبت سفارش کنید.

ثبت سفارش

فهرست خدمات

 • قطع شدن شبکه داخلی

  ۰۰۰
 • عدم اتصال به سوئیچ

  ۰۰۰
 • قطع شدن شبکه اینترنت

  ۰۰۰
 • عدم اتصال به سرور

  ۰۰۰
 • عدم کارآیی صحیح سرور

  ۰۰۰
 • ریست شدن سوئیچ Manage

  ۰۰۰
 • سایر موارد

  ۰۰۰
هزینه های نهایی بعد از حضور متخصصین مشخص می شود.

درباره رایابان درباره رایابان درباره رایابان درباره رایابان درباره رایابان درباره رایابان درباره رایابان درباره رایابان درباره رایابان درباره رایابان درباره رایابان درباره رایابان

031-33333